Sämsjön - Södra Säm www.birder.se
 
 
Lokalbeskrivning
Mitt på Sämsjöns östra sida rinner Sämån ut i ett sankt strandområde med frodig strandvegetation, buskmarker, trädpartier och med en bred vassbård mot sjön. Söder om själva utloppet finns en lång hamnpir (bästa obspunkt) som medger god utblick över vassområdena och stora delar av sjön. Lokalen har under senare år varit bristfälligt bevakad, men potentialen är god (se artlistorna). Bästa besökstid är vår-försommar, men övriga tider kan nog bjuda på överraskningar. Fler besök anmodas för att ge oss mer kunskap om fågelförekomsten här!

I närheten
Mellan avtagsvägen mot Månstad och Gällstad samhälle ligger Gällstads avloppsreningsdammar (skylt vid vägen). Det är två större samt en mindre damm, kraftigt igenvuxna med främst gäddnate, strax intill Sämån. Med lite tur kan här ses smådopping (har häckat) och rörhöna. Kricka, gräsand, knipa (många kullar), sothöna, skogssnäppa och forsärla ses regelbundet.
 
 
Vägbeskrivning

Från vägen mellan Vegby och Gällstad tag av söderut mot Månstad. Sämån korsar vägen efter ca 1,5 km. Sämåns mynning och båtplats nås via Bosgården/kyrkoruinen strax före bron över ån (osäkert om det är tillåtet att köra bil ända fram), medan hamnpiren nås via en bred, klippt stig (avstängd med en kedja) några hundra meter söder om bron. Parkeringsmöjligheterna är inte särskilt goda, men lite utrymme finns intill åkervägen mittemot stigen till hamnpiren och där vägen är extra bred närmare bron.
 
Arter vid Sämsjön - Södra Säm med omnejd
 
Regelbundet ses
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Knipa
Storskrake
Smålom
Storlom
Skäggdopping
Gråhäger
Fiskgjuse
Sothöna
Trana
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisktärna
Gulärla
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Härmsångare
Sävsparv
  Sparsamt ses
Bläsand
Skedand
Vigg
Brunand
Storskarv
Bivråk
Brun kärrhök (häckn. -04)
Lärkfalk
Grönbena
Silltrut
Havstrut
Mindre hackspett
Stjärtmes
 
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Grågås
Snatterand
Alfågel
Sjöorre
Svärta

Strandskata
Blå kärrhök
Ängshök

Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dubbelbeckasin
Svartsnäppa
Dvärgmås

Tretåig mås
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Nattskärra
Gräshoppssångare
Flodsångare
Kärrsångare
Skäggmes
Sommargylling