Prången www.birder.se
 
 
Lokalbeskrivning
Grunt, delvis igenvuxet strandområde vid Ätrans utlopp i Åsundens nordända vid Ulricehamns stad. Hårt exploaterat genom campingplats, badplatser, rekreationsområde, båthamn, fiske, utfyllnader mm. Förr bra vadarstrand och god häckningslokal för bl. a. skäggdopping, sothöna och knölsvan. Numera främst attraktiv som rastlokal för vattenfåglar kring islossningstid, då fr. a. stora mängder måsar och trutar samlas på iskanten. Senhösten, vid lågvatten, är också en bra period. Bra stråk för trana och många andra flyttfåglar under våren. Prången har studerats flitigt sedan 1960 och många ovanliga fågelarter har setts, såsom större beckasinsnäppa (andra fyndet i landet) och ringnäbbad mås.

I närheten
Vistbergen, där man från kyrkans parkering kan avlyssna och ibland se berguv. Tillträde till berget reserverat för berguv under häckningstid.
 
 
Vägbeskrivning
Nås enkelt via strandpromenaden vid Sturebadet eller från campingplatsen.
 
Arter vid Prången med omnejd
 
Regelbundet ses
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Skäggdopping
Gråhäger
Fiskgjuse
Sothöna
Strandskata
Större strandpipare
Enkelbeckasin
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Kråkfåglar
Sävsångare
Rörsångare
Sävsparv
  Sparsamt ses
Stjärtand
Skedand
Salskrake
Storskarv
Brun kärrhök
Rörhöna
Mindre strandpipare
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Silltrut
Gransångare
Steglits
Rosenfink
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Prutgås
Gravand
Snatterand
Årta
Bergand
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Småskrake
Amerikansk kopparand
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Havsörn
Småspov
Svartsnäppa
Turkduva
Berguv
Forsärla
Rödstjärt
Kärrsångare
Gransångare
Varfågel
Ortolansparv