Lokalbeskrivning
Grund, kraftigt igenvuxen sjö med vassar, gungflystränder och omgiven av skog och mossmark. Intressant, yppig vattenväxtflora. Svåråtkomlig och svår att överblicka. Fastmark vid mindre båtplats på nordöstra sidan.
 
 
Vägbeskrivning
Åk väg 182 till Älmestad. Tag av mot Möne. Ca 300 meter innan korsningen vid växthusen som tillhör f. d. Mönegurka, leta efter en liten bilväg som löper utmed en stenmur på västra sidan om väg 182. Vägen är farbar med bil men lämpar sig bättre för cykel. Flera grindar måste sommartid öppnas och stängas på vägen. Tag vänster i det enda vägskäl som finns. Efter 2 km är man framme vid sjöns nordöstra del.
 
Arter vid Ömmern med omnejd
 
Regelbundet ses
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Knipa
Skäggdopping
Svarthakedopping
Gråhäger
Brun kärrhök (häckar)
Duvhök
Fiskgjuse
Lärkfalk
Orre
Sothöna
Trana
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisktärna
Tornseglare
Svalor
Ängspiplärka
Rörsångare
Nötkråka
Stare (övernattar)
Sävsparv
  Sparsamt ses
Bläsand
Stjärtand
Brunand
Vigg
Storskrake
Gluttsnäppa
Varfågel
Sävsångare
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Storskarv
Lärkfalk
Vattenrall
Svartsnäppa
Havstrut
Gransångare