Lokalbeskrivning
Vid Mogden är det fr. a. området kring Vädersholm och angränsande åker- och betesmarker mellan Viskan och Vings gård som är av fågelintresse, men även den öppna sjön samt västra delen vid Viskans avlopp vid Hökerums samhälle bör avspanas. Ett område av gungflykaraktär utbreder sig väster om Vädersholm. Kan besökas under hela den isfria delen av året.

I närheten
Mot nordost ligger fyra mindre sjöar varav Bredsjön bl. a. hyser häckande storlom.
 
 
Vägbeskrivning
Till Vädersholm leder en mindre, skyltad väg från vägen mellan Hökerum och Timmele. Den f. d. järnvägen, numera asfalterad cykelled mellan Hökerum och Ulricehamn, löper alldeles invid sjöns södra strand. På Vädersholm finns rester av en gammal borg.
Vid fotbollsplanen och badplatsen vid sjöns nordvästra strand får man också bra utblick över sjön. Vid fotbollsplanen ser man även Viskans utlopp där många fågelarter ofta samlas särskilt höst, vinter och vår. Kör österut vid Annebergs El.
 
Arter vid Mogden med omnejd
 
Regelbundet ses
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Storskrake
Skäggdopping
Gråhäger
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Grönbena
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Fisktärna
Gulärla
Buskskvätta
Rörsångare
  Sparsamt ses
Salskrake
Storskarv
Tornfalk
Hornuggla
Strandskata
Rödbena
Gluttsnäppa
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Gravand
Årta
Skedand
Svarthakedopping
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fjällvråk
Lärkfalk
Havstrut
Kungsfiskare
Göktyta
Mindre hackspett
Gransångare