Marbäck

www.birder.se

 
 
Lokalbeskrivning
Ett tämligen stort område vid Åsunden kring f. d. Åsundens station, väster om Marbäcks samhälle. Omväxlande kulturlandskap med åkrar, betesmarker, strandängar, strandskog (bl. a. Alenäset), vassrika stränder, Pineboåns utlopp i Åsunden samt järnvägsbank (numera cykelled). De flesta fåglarna ses under våren (bra lokal för de första vårfåglarna). En flitigt besökt lokal sedan början av 1960-talet, bl. a. som "undersökningsområde" för Ulricehamns Fältbiologer.

I närheten
Korpeboberg (söder om Marbäcksviken) som erbjuder en magnifik utsikt över Åsunden och är en pålitlig lokal för grönsångare. Vacker ekskog (många gamla träd) i sluttningarna nedanför Sjögunnarsbo.
 
 
Vägbeskrivning

Nås från gamla vägen (utmed sjön) mellan Ulricehamn och Marbäck. Parkering vid infarten till f. d. stationen, mittemot uppfarten till Sjögunnarsbo.
 
Arter vid Marbäck med omnejd
 
Regelbundet ses
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Brunand
Vigg
Knipa
Storskrake
Smålom
Skäggdopping
Storskarv
Gråhäger
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Fasan
Sothöna
Trana
Ljungpipare
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Rödbena
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Måsfåglar
Ringduva
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Stenskvätta
Trastar
10-tal arter sångare
Stjärtmes
Kråkfåglar
Stare
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv
  Sparsamt ses
Sädgås
Stjärtand
Skedand
Storlom
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Fjällvråk
Tornfalk
Stenfalk
Strandskata (har häckat)
Mindre strandipare
Större strandpipare
Brushane
Gluttsnäppa
Skogsduva
Berguv
Kattuggla
Mindre hackspett
Rödstrupig piplärka
Ringtrast
Kärrsångare
Gransångare
Varfågel
Råka
Steglits
Vinterhämpling
Snösparv
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Mindre sångsvan
Tundrasädgås
Bergand
Sjöorre
Salskrake
Småskrake
Järpe
Orre
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Röd glada
Havsörn
Kungsörn
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Kärrsnäppa
Dvärgbeckasin
Myrspov
Småspov
Svartsnäppa
Dvärgmås
Silltrut
Havstrut
Tretåig mås
Sparvuggla
Kungsfiskare
Göktyta
Trädlärka
Skärpiplärka
Forsärla
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Brunsiska
Rosenfink
Lappsparv