Lillesjön - Sverkestorpssjön www.birder.se
 
 
Lokalbeskrivning
Området från Sverkestorpssjön norr om Trädet och vidare till gränsen mot Skaraborg utgörs av tämligen låglänta jordbruksmarker. På östra sidan om vägen ses ofta rastande flockar av tofsvipa, storspov, ljungpipare, brushane och ibland småspov och förstås gott om lärkor, trastar, starar, ringduvor mm. Några hundra meter väster om vägen ligger den lilla och mycket eutrofa Lillesjön, där bl. a. sångsvan numera häckar (tidigare knölsvan). Sverkestorpssjön har en kraftig vassbård och kan överblickas från den stora rastplatsen vid v46. Tornfalk har under många år häckat i en holk i en dunge. Området besöks alltför sällan, oftast blir det en hastig koll vid passagen mot andra mål. Artlistan är därför ofullständig. Några nattsångarturer har gett vaktel, kornknarr och näktergal. Kolla efter rapphöna - arten sågs år 2000.

I närheten
Ätran, som norr om Trädet har breda utbuktningar med stora vassområden vars fågelliv är föga utforskat.
 
 
Vägbeskrivning
Sverkestorpssjön och jordbruksmarkerna kan överblickas från rastplatsen vid v46 norr om Trädet och längs vägen. Lillesjön nås till fots mittemot vägen till en gård, 500 m norr om rastplatsen.
 
Arter vid Lillesjön - Sverkestorpssjön med omnejd
 
Regelbundet ses
Sångsvan
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Ormvråk
Tornfalk
Ljungpipare
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Sånglärka
Sävsångare
Rörsångare
  Sparsamt ses
Brun kärrhök
Gråhäger
Rörhöna
Brushane
Småspov
Hornuggla
Varfågel
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Storskarv
Blå kärrhök
Rapphöna
Vaktel
Gräshoppsångare
Flodsångare
Kärrsångare
Steglits