Humla mader

www.birder.se

 
 
Lokalbeskrivning
Mindre område med framförallt två mader av intresse. Maderna genomflyts av Ätran och därmed förekommer regelbundna översvämningar, mestadels under våren. Den södra maden har kraftigt vassbestånd och befinner sig i igenväxningsskede. Den betas dock vissa år. På den norra maden torde flest observationer göras. Den betas mera regelbundet och är en bra rastlokal i mars - maj för vadare, änder, gäss och svanar. Omgivningarna består av åker-, ängs- och en del buskmarker samt skog i närheten.
 
I närheten
2 km sydost Trädet, passerar man tvärs över Lundby damm på vägen mot Lönern. Lundby damm uppdämdes i början av 1970-talet och hade sina glansdagar under kanske ett tiotal år. Häckning av svarthakedopping (Södra Älvsborgs första), knölsvan, kanadagås, fisktärna, trädhäckande fiskmås och kanske rödbena förekom på 70-80-talet. Numera häckar sångsvan och fågellivet är mera trivialt, men lokalen kan ändå vara värd en titt.
 
 
Vägbeskrivning
Området ligger alldeles intill väg 46 på östra sidan om vägen, nästan mittemot Humla kyrka. Maderna ligger söder resp. norr om broarna över Ätran. Det går bra att parkera en liten bit in på vägen mot Korsryd.
 
Arter vid Humla mader med omnejd
 
Regelbundet ses
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Knipa
Storskrake
Gråhäger
Fiskgjuse
Bivråk
Ormvråk
Tornfalk
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Skogsnäppa
Drillsnäppa
Kattuggla
Gulärla
Forsärla
Strömstare
Buskskvätta
Sävsångare
Sävsparv
  Sparsamt ses
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stenfalk
Lärkfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Brushane
Gluttsnäppa
Grönbena
Hornuggla
Gräshoppsångare
  Sporadiskt eller sällsynt ses
Sädgås
Järpe
Smådopping
Storskarv
Havsörn
Fjällvråk
Kungsörn
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Berguv
Sparvuggla
Pärluggla
Göktyta
Mindre hackspett
Engelsk sädesärla
Kärrsångare
Gransångare
Varfågel
Råka
Brunsiska