Gärdsjön

www.birder.se

 
 
Lokalbeskrivning
Liten, kraftigt igenvuxen sjö i Viskans vattenflöde. Bästa besökstid är mars - juni, men sjön är värd ett besök även under andra årstider. Vintertid finns oftast öppet vatten (då de flesta andra vattendrag är tillfrusna). Under försommarnätter kan det vara idé att lyssna efter nattsångare, även utmed Viskan/f.d. järnvägen mot Hökerum. En del flyttfåglar passerar. Fågeltorn finns, dels ett på norra sidan och dels ett nybyggt (2003) på södra sidan av sjön.
 
I närheten
Mot Nitta ligger Agnsjön och Örsjön, som kan vara värda att avspana efter sjö- och strandfåglar. I Viskan i Nitta samhälle finns god chans att se strömstare och forsärla.
 
 
Vägbeskrivning
Det norra fågeltornet nås från vägen mellan Härna och Nitta. Parkera intill busshållplatsen (ej på vägbanan) och fortsätt till fots genom beteshagen till tornet som syns väl från vägen. Södra tornet nås lättast till fots eller per cykel på banvallen från Nitta. Ca 2 km.
 
Arter vid Gärdsjön med omnejd
 
Regelbundet ses
Sångsvan
Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Kricka
Gräsand
Vigg
Knipa
Storskrake
Gråhäger
Sothöna
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Morkulla
Skogssnäppa
Skrattmås
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Sävsångare
Rörsångare
Stjärtmes
Stare (övernattar)
Sävsparv
  Sparsamt ses
Årta
Brunand
Salskrake
Skäggdopping
Brun kärrhök (har häckat)
Blå kärrhök
Duvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Vattenrall
Hornuggla
Mindre hackspett
Varfågel
Råka
Steglits
Rosenfink
  Sporadiskt eller sällsynt ses Sädgås
Vitkindad gås
Skedand
Småskrake
Smådopping
Gråhakedopping
Storskarv
Röd glada
Havsörn
Fjällvråk
Lärkfalk
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Mindre strandpipare
Kärrsnäppa
Dvärgbeckasin
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Silltrut
Havstrut
Skogsduva
Sparvuggla
Kungsfiskare
Göktyta
Trädlärka
Forsärla
Näktergal
Rödstjärt
Ringtrast
Gräshoppssångare
Flodsångare
Kärrsångare
Gransångare
Brunsiska
Snösparv